Na ndihmoni Ndërtimin e një Qendre Shumëfunksionale për Arsim, Shkencë, Astronomi dhe Inovacion

Home / Na ndihmoni Ndërtimin e një Qendre Shumëfunksionale për Arsim, Shkencë, Astronomi dhe Inovacion
Na ndihmoni Ndërtimin e një Qendre Shumëfunksionale për Arsim, Shkencë, Astronomi dhe Inovacion

5500000 €

Campaign Target

8

Donations
Donated0%
5496988 € to go

Na ndihmoni Ndërtimin e një Qendre Shumëfunksionale për Arsim, Shkencë, Astronomi dhe Inovacion

 

Nevoja për një Qendër Multifunksionale Shkencore

Duke parë rëndësin për zhvillime shkencore dhe nga ana tjetër mungësen e një objekti Multifunksional për Arsim, Shkencë, Astronomi dhe Inovacione Asociacioni për Mbështetje për Arsimit si dhe Aftësim Profesional të Republikës së Kosovës, planifikon që të ndertojë një Qendër Multifunksionale për Arsim, Shkencë, Astronomi dhe Inovacione e cila do të jetë e pajisur me laboratorët më të avancuar për të gjitha fushat shkencore dhe më modern në Regjon, Evropë dhe në Botë.

 

Kjo Qendër do të jetë për herë të parë në regjion dhe do të përmbaj Laboratorët Shkencorë, Sallat e Konferencave, Hapësirat prezantuese për vizitorë,  Planetariumin modern, Kullën e Observatorit i cili mund të përdoret për Shkolla, Fakultete, vizita të shkollave me karakter arsimor, vizita publike, ekspozita, takime shkencore, seminare shkencore, lojra inovative etj.

Duke parë rëndësinë për zhvillime shkencore dhe nga ana tjetër mungësen e një objekti Multifunksional për Arsim, Shkencë, Astronomi dhe Inovacione Asociacioni për Mbështetje për Arsimit si dhe Aftësim Profesional të Republikës së Kosovës, planifikon që të ndertojë një Qendër Multifunksionale për Arsim, Shkencë, Astronomi dhe Inovacione e cila do të jetë e pajisur me laboratorët më të avancuar për të gjitha fushat shkencore dhe më modern në Regjon, Evropë dhe në Botë.

Funksionet e Qendres Multifunksionale

Kjo Qendër do të jetë për herë të parë në regjion dhe do të përmbaj Laboratorët Shkencorë, Sallat e Konferencave, Hapësirat prezantuese për vizitorëPlanetariumin modern, Kullën e Observatorit i cili mund të përdoret për Shkolla, Fakultete, vizita të shkollave me karakter arsimor, vizita publike, ekspozita, takime shkencore, seminare shkencore, lojra inovative etj.

Qendra Multifunksionale për Arsim dhe Shkencë, planifikohet të jetë Qendra më e madhe në rajon dhe më e avancuara në Evropë dhe në nivel Botëror, për nga ana e përbërjes se saj ngase do të përfshihen përveç klasave të avanacuara për mësimdhënie praktike në lëndët përkatëse si p.sh. në fushën e kimisë, Biologjisë, Gjeologjisë, Fizikës dhe të Astronomies dhe në të cilën përfshihen Laboratorët me teknologji më të avancuar për fushat përkatëse shkencore.

Kjo Qendër do të përdoret për nevoja shkencore nga ana e Shkenctarëve dhe nga ana e Profesorëve dhe Mësimdhënësëve të Fakulteteve dhe Shkollave të cilët do të shfryetëzojnë këtë Qendër për nevoja të eksperimenteve të avanacuara praktike me orare të caktuar. Ndërsa, në kuadër të kësaj qendre do të veprojnë edhe institucionet tjera që mund të kryen analiza shkencore në laboratorët përkatëse.

Kjo Qendër do të jetë e hapur dhe mund ta shfryetëzojnë edhe klubet të specializuara në fushat përkatëse shkencore siç janë klubet të Astronomisë, Meteorologjisë, Ajronautikës etj.

Gjithashtu Qendra Multifunksionale do të përmbaj këndin e Administrates, Restorantin dhe Hotelin. Hoteli si pjesë e logjistikës do të përdoret për ekspert të ndërkombëtar dhe delegacionet shkencore të fushave të ndryshme që do të vijnë në Kosovë për seminare, prezentime dhe punime shkencore.

Duke marrë parasysh rëndësinë e zhvillimeve shkencore dhe mungesën e një Qendre Multifunksional për Arsim, Shkencë, Astronomi dhe Inovacion, Asociacioni për Mbështetje të Arsimit dhe Aftësimit Profesional të Republikës së Kosovës planifikon të ndertojë një Qendër Multifunksionale për Arsim, Shkencë, Astronomi dhe Inovacione e cila do të pajiset me laboratorët më të acancuar për të gjitha fushat shkencore dhe moderne në Rajon, Evropë dhe Botë.

Asociacioni për Mbështetjen e Arsimit dhe Aftësimit Profesional të Republikës së Kosovës në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Komisionin e Astronomisë, i cili vepron në kuadër të Asociacionit, ka hartuar një plan për ndërtimin e një qendre shkencore, e cila do të përfshijë laboratorët e gjeologjisë, fizikës, biologjisë, etj. dhe Observatori dhe Planetariumi për Astronominë.

Kjo Qendër Shkencore do të jetë e pajisur me pajisje moderne dhe do të përfshijë hapësira shkencore dhe informuese për vizitorët që të eksperimentojnë edhe pa pasur nevojë të kenë përgaditje shkencore.

Qeveria duhet të sigurojë një pjesë të financimit, ndërsa Asociacioni gjithashtu do të sigurojë një pjesë të financimit. Tani kemi ende nevojë për donatorë dhe donacione nga kushdo për të ndërtuar një qendër shkencore shumë të përparuar.

Kjo qendër shkencore do të krijojë partneritete me qendrat shkencore evropiane dhe do të jetë e arritshme për të gjithë qytetarët, nxënësit, studentët, shkollat, fakultetet dhe institucionet.

Funksionet e Qendrës Shkencore Multi-funksionale

.  Kjo Qendër do të lidh bashkëpunime të drejtpërdrejta me Qendrat tjera Shkencore Evropiane dhe Ndërkombëtare dhe do të sjell ekspertë Ndërkombëtar në Kosovë, të cilit do t’i punëson në kuadër të programeve të financuara nga qeveritë të huaj dhe donatorëve.  Në këtë Qendër do të vijnë rregullisht edhe ekspertë nga rajoni dhe Shkenctarët vendor.

Kjo Qendër do të ketë:

 • Laboratorët Shkencorë për Kimi, Biologji, Gjeologji, Fizikë,

 • Observatoriumin me Teleskope të Avancuara dhe Radio-Teleskope dhe Laboratorët përkatëse

 • Laboratorin e Meteorologjisë dhe Stacionin e Meteorologjisë (Parkun Meteorologjikë)

 • Planetariumin dhe Teatrin Digjital i cili mundëson një pamje 3-5D dhe është shumë i avancuar për mësimdhënie vizuale

 • Klasat e Mësimdhënies për Kimi, Biologji, Gjeologji, Fizikë etj.

 • Puntorinë për realizimin e eksperimenteve inovative dhe shkencore nga Metali, Druri, Elektrike, Plastike etj. më të gjitha aparaturat për saldim, prerje, CNC etj.

 • Salla e Konferencave dhe Trajnimeve që do të përdorët për konferenca shkencore por edhe për trajnime dhe seminare sipas nevojave të Qendres ose të ndonje institucioni tjetër publik dhe privat

 • Salla e Kompjuterave për ligjerata në kompjutër, trajnime etj.

 • Hapësirat me tavolina për eksperimente shkencore dhe lojra shkencore për vizitor, ku vizitorët mund të mësojnë fakte shkencore duke bërë eksperimente shkencore në tavolinat dhe mjetet të përgaditura për vizitor.

 • Muzeun me artifakte shkencore dhe objekte shkencore

 • Librarinë me libra për shkencë etj.

 • Hoteli i cili do të përdorët për nevojat operacione të Qendrës, për shkenctar Ndërkombëtar që do të vijnë në Kosovë për punë shkencore në Qendër ose të cilit do të angazhohen në bazë të marrëveshjeve ndërkombëtare në mënyrë përmanente në këtë Qendër.  Ose për delegacione nga Universitete dhe Shkolla të shteteve tjera që do të vijnë në kuadër të shkembimit të përvojave në Kosovë.

 • Restauranti i cili do të përdorët për vizitorët dhe stafin në Qendër

 • Hapësirat për Administratë

 • Depotë përkatëse

 • etj.

Qendra Multifunksionale për Arsim dhe Shkencë, planifikohet të jetë Qendra më e madhe në rajon dhe më e avancuara në Evropë dhe në nivel Botëror, për nga ana e përbërjes se saj ngase do të përfshihen përveç klasave të avanacuara për mësimdhënie praktike në lëndët përkatëse si p.sh. në fushën e kimisë, Biologjisë, Gjeologjisë, Fizikës dhe të Astronomies dhe në të cilën përfshihen Laboratorët me teknologji më të avancuar për fushat përkatëse shkencore.


Kjo Qendër do të përdoret për nevoja shkencore nga ana e Shkenctarëve dhe nga ana e Profesorëve dhe Mësimdhënësëve të Fakulteteve dhe Shkollave të cilët do të shfryetëzojnë këtë Qendër për nevoja të eksperimenteve të avanacuara praktike me orare të caktuar. Ndërsa, në kuadër të kësaj qendre do të veprojnë edhe institucionet tjera që mund të kryen analiza shkencore në laboratorët përkatëse.

Kjo Qendër do të jetë e hapur dhe mund ta shfryetëzojnë edhe klubet të specializuara në fushat përkatëse shkencore siç janë klubet të Astronomisë, Meteorologjisë, Ajronautikës etj.

Gjithashtu Qendra Multifunksionale do të përmbaj këndin e Administrates, Restorantin dhe Hotelin. Hoteli si pjesë e logjistikës do të përdoret për ekspert të ndërkombëtar dhe delegacionet shkencore të fushave të ndryshme që do të vijnë në Kosovë për seminare, prezentime dhe punime shkencore.

Qendra do të Mënaxhohet nga ana e Asociacionit për Mbështetjen e Arsimit dhe Aftësimit Profesional të Republikës së Kosovës dhe do të mbikqyret nga ana e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe të Teknologjisë.

Objektivat:

Qendra do të jetë e hapur çdo ditë edhe për vizitorët, të cilët mund të kalojnë momente interesante në këtë Qendër duke bërë eksperimente shkencore në tavolinat të përgaditura me eksperimente të gatshëm shkencore dhe me lojra shkencore. Qendren mund ta shfryetezojne Profesorët, Mësimdhënësit, respektivisht Fakultetet dhe Shkollat dhe klubet të Specializuara për Shkencë dhe Astronomi.

 • Krijmi i Kushteve të Avancuara për Zhvillime Shkencore përmes Laboratorëve Modern dhe shumë të Avancuara për Biologji, Kimi, Fizikë etj.,

 • Krijmi i një Qendër që shërben edhe si Atraksion për qytetarët të cilët mund ta vizitojnë qendrën dhe të mësojnë rreth Shkencës duke kaluar momente të mira duke bërë eksperimente shkencore në tavolinat, pajisjet dhe lojrat shkencore të përgaditura për ta, gjë që i bën që të kalojnë momente të mrrekullueshme në këtë Qendër duke i nxitur që ta vizitojnë qendren përseri,

 • Krijmi i mundësive më të avancuar për Praktikë për Nxënësit dhe Studentet ku mund të Zhvillojnë Praktikën e Mësimit në Klasat dhe Laboratorët e kësaj Qendre Multifunksionale,

 • Krijmi i kushteve për çdo qytetar që të realizojnë ideet e tyre shkencore dhe inovative duke iu ofruar një puntori dhe materialet përkatëse dhe mbështetjen e ekspertëve të qendrës për të asistuar në realizimin e ideeve të tyre shkencore dhe inovative,

 • Krijmi i kushteve për Bashkëpunime Ndërkombëtare Shkencore duke lidhur bashkëpunime në mes të Qendres Multifunksionale dhe Qendrave të tjera Ndërkombëtare,

 • Krijmi i një Qendre ku mund të vendosën klubet përkatëse të Astronomisë dhe Shkencës, duke realizuar objektivat e tyre përmës shfryetëzimit të kësaj Qendre, përmes një Observatoriumi, Planetariumi dhe Laboratorët përkatës,

 • Kosova të kontribojë në zgjidhjen e çështjeve Shkencore në Arenen Ndërkombëtare shkencore dhe mos të jetë e izoluar në këtë fushë,

 • Krijmi i kushteve më të mira për zhvillime shkencore në fushën e Meteorologjisë, përmës një Parku të Avancuar Meteorologjikë, Radari dhe Laboratori të avancuar,

 

 

Lexoni Projektin edhe si PDF:

Projekti-i-Qendres-Shkencore-draft-NEW

 

Asociacioni për Mbështetjen e Arsimit dhe Aftësimit Profesional të Republikës së Kosovës